Conclusie A-G Wattel over de Wet rechtsherstel box 3

September 27, 2023
Conclusie A-G Wattel over de Wet rechtsherstel box 3

Op 18 september 2023 heeft advocaat-generaal Wattel (‘A-G’) geconcludeerd over de vraag of met de Wet rechtsherstel box 3 het na het zogenoemde Kerstarrest vereiste rechtsherstel wordt geboden. Volgens de A-G biedt de wet dit rechtsherstel niet. Rechtsherstel moet bestaan uit een benadering van de werkelijke vermogensinkomsten. In die benadering is de Wet rechtsherstel box 3 met de daarin opgenomen categorieën en forfaits niet geslaagd – op het forfait in verband met de categorie spaartegoeden na. De Wet rechtsherstel box 3 lijkt de schending van de EVRM‑rechten, het eigendomsrecht en het verbod op discriminatie zelfs erger te hebben gemaakt.

De A-G wendt zich ook nog tot de wetgever met de waarschuwing dat belastingheffing over box 3 waarbij uit wordt gegaan van gemiddelde beleggingsrendementen, op geen enkele wijze in overeenstemming met de EVRM‑rechten is te brengen. De werkelijke vermogensinkomsten kunnen op deze manier niet of onvoldoende worden benaderd.

Voor de vraag of in het concrete geval de EVRM‑rechten zijn geschonden moet volgens de A-G niet het rendement op één vermogenscategorie in beschouwing worden genomen, maar het gehele box 3-nettovermogen. Van schending van de EVRM‑rechten kan worden gesproken als het feitelijke totale nettorendement op dit gehele box 3-vermogen significant lager is dan het forfaitaire rendement op grond van de Wet rechtsherstel box 3. Onder feitelijk nettorendement verstaat de A‑G in dit kader het saldo van hoge en lage rendementen, werkelijke verliezen en winsten op het gehele box 3-vermogen. Het is de vraag wanneer een lager werkelijk rendement ook significant lager is. De Hoge Raad zou, aldus de A-G, de feitenrechtspraak zeer helpen als hij het begrip ‘significant’ kwantificeert.

Commentaar KPMG Meijburg & Co

Uiteindelijk is het aan de Hoge Raad om te beslissen of met de Wet rechtsherstel box 3 voldoende rechtsherstel wordt geboden. A-G Wattel meent in ieder geval van niet: in die situaties waarin het feitelijke totale nettorendement op het gehele box 3-vermogen significant lager is dan het forfaitaire rendement leidt de Wet rechtsherstel box 3 nog steeds tot schending van de EVRM‑rechten.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebben, dan staan de Meijburgadviseurs u vanzelfsprekend graag bij met hun expertise.

© 2024 Meijburg & Co is a partnership of limited liability companies under Dutch law, is registered in the Trade Register under number 53753348
and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.
All rights reserved.